Regulamin świadczenia usług w gabinecie Anna Szewczyk Podologia

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Anna Szewczyk Podologia mieszczącym się w Skórzewie, przy ulicy Poznańskiej 82/1, które jest zwane dalej: Gabinetem Podologicznym. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wizyty w gabinecie Anna Szewczyk Podologia można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie Podologicznym.

4. Podczas rejestracji zostanie zaproponowany najbliższy możliwy termin wizyty. Jeżeli okaże się, że zaproponowany termin jest zbyt odległy, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której inny Klient, który wcześniej dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

5. Podczas Rejestracji Pracownik Anna Szewczyk Podologia w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Klient. 6. Podczas Rejestracji osoba rejestrująca poprosi o podanie następujących danych:
1. imię i nazwisko;
2. numer telefonu do kontaktu;

7. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: biuro@annaszewczyk.pl zdjęcia stopy lub jej części w celu wstępnej konsultacji. Wysłanie zdjęć przez Klienta jest dobrowolne, przyjmuje on jednak do wiadomości, że brak wysłania zdjęć w uzasadnionych przypadkach może wpłynąć na efektywność świadczenia Usługi Podologicznej..

8. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS, z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

9. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 20:00- Wizyta ta zostanie przez gabinet Anna Szewczyk Podologia automatycznie anulowana.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Gabinecie Podologicznym Anna Szewczyk Podologia najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.

2. Anna Szewczyk Podologia zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Anna Szewczyk Podologia i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet Podologiczny w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt. Niemniej wszyscy pracownicy Anna Szewczyk Podologia dokładają wszelkich starań, by Wizyty odbywały się planowo.

3. Gabinet Anna Szewczyk Podologia zastrzega, że jeżeli Klient spóźni się na Wizytę może ona ulec skróceniu lub zostać anulowana, jeżeli pracownik Gabinetu Podologicznego uzna, że w pozostałym czasie nie ma możliwości wykonania Usługi Podologicznej z należytym staraniem. Ponadto Gabinet Anna Szewczyk Podologia informuje, że koszt wizyty nie ulega w tych przypadkach zmianie.

4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia gabinet Anna Szewczyk Podologia do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty oraz zażądania wpłaty zadatku przed zrealizowaniem następnej Wizyty. Wpłata zadatku w wysokości 50zł może nastąpić w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub jako przelew internetowy na konto bankowe na dane:
Anna Szewczyk Podologia, ul. Poznańska 82/1, 60-185 Skórzewo
Numer konta bankowego: 34 1240 6540 1111 0010 7780 8647

5. Anna Szewczyk Podologia zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia Wizyty ze względów losowych. W takim wypadku Anna Szewczyk Podologia zaproponuje nowy termin Wizyty.

6. Gabinet Podologiczny informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Anna Szewczyk Podologia.

7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w gabinecie Anna Szewczyk Podologia Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną. 8. Klient ma prawo odwołać Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi Podologiczne wykonywane w Anna Szewczyk Podologia wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.

2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem

3. Odmowa wypełnienia KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, podania swoich danych, informacji o stanie zdrowia czy odmowy wykonania zdjęć dokumentujących przebieg terapii bez ich rozpowszechniania wiąże się z odmową wykonania Zabiegu Podologicznego.

4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu Anna Szewczyk Podologia przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.

§ 5. Płatność

1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej http://annaszewczyk.pl oraz w siedzibie firmy.

2. W Gabinecie Anna Szewczyk Podologia udostępnia się następujące formy płatności:
1. Gotówka
2. Karta płatnicza
3. Bon podarunkowy

3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.

4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie, Klient w momencie płatności obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Klient po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

2. Reklamacja powinna zostać przez Klienta złożona na piśmie na adres e-mailowy: biuro@annaszewczyk.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Anna Szewczyk Podologia. W miarę możliwości Klient do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Anna Szewczyk Podologia w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie Anna Szewczyk Podologia lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Anna Szewczyk Podologia w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.

5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany po rozpatrzeniu reklamacji w pełnej wysokości. Anna Szewczyk Podologia zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, powikłania spowodowane niezastosowaniem się do zaleceń i planu terapii – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta, w szczególności jeżeli nie poinformował o tym w Karcie Wywiadu Podologicznego.

§ 7.Odpowiedzialność

1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu Anna Szewczyk Podologia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. Anna Szewczyk Podologia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Anna Szewczyk Podologia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie gabientu Anna Szewczyk Podologia.

4. Anna Szewczyk Podologia nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabientu Anna Szewczyk Podologia zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Na obszarze gabientu Anna Szewczyk Podologia, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu Anna Szewczyk Podologia.

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023. 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.

+48 505 011 313